Сочинение Мастацкія асаблівасці паэмы Янкі Купалы "Безназоўнае".
Паэма «Безназоўнае» — адзін з самых за-гадкавых твораў Я. Купалы. Незвычайная на-зва, ці, дакладней, адсутнасць назвы паэмы — з'ява, не ўласцівая для Я. Кулалы, які звьгчай' ва ўкладваў у назвы твораў...
Сочинение Патрыятычная лірыка ў паслярэвалюцыйнай творчасці Янкі Купал
Патрыятычная тэматыка ў творчасці Я. Купа-лы займае галоўнае месца. Лешпыя вершы дарэвалюцыйнага часу і творы, напісаныя ў савецкі час, прысвечаны радзіме і родным мясцінам, гісторыі і сучаснасці. Яны...
Сочинение Уладар беларусская песні (тэма паэта і паэзіі ў творчасці Ян
Янку Купалу называюць уладаром беларус-кай песні. I гэта сапраўды так. Няма, відаць, такой тэмы, якую б не закрануў пазт у сваіх песнях-вершах. Гэта і жыццё яго суайчынні-каў, іх нялёгкая праца, сладз...
Сочинение Услаўленне Бандароўны ў аднаіменнай паэме Янкі Купалы.
Усе творы Янкі Купалы прасякнуты дум-кай пра свабодную Беларусь, пра вольнага і не-залежнага беларуса. Янка Купала марыў аб тым, каб у яго суайчьгннікаў абудзілася па-чуццё годнасці, павагі да сябе. П...
Сочинение Прарок.
ХХ стагоддзе было для беларусаў парой духоўнага жнiва, у той час як для Расii — часам багатых дажынак. Руская класiчная лiтаратура складвалася ад Аляксандра Пушкiна да Аляксандра Блока. На Беларусi яе...
Сочинение Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнаг
Ад прадзедаў спакон вякоўМне засталася спадчына;Паміж сваіх і чужакоўЯна мне ласкай матчынай. Я. КупалаТэма Беларусі з'яўляецца асноўнай у творчасці Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя....
Сочинение Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы.
Я адплаціў народу,Чым моц мая магла:Зваў з путаў на свабоду,Зваў з цемры да святла.Я. КупалаПрактычна ў кожнага паэта і пісьменніка ёсць творы, у якіх выяўляюцца іх погляды на прызначэнне мастака і ма...
Сочинение Данута Бічэль "Я песняй мілую сваю праслаўлю..." да 120-годд
Янка Купала паслужыў Богу талентам Паэта ў тым закутку свету, дзе нарадзіўся. Католік па веравызнанні. Беларускі Прарок. Купала - купацца ў жывой вадзе азёр і рэкаў, абмывацца расою на досвітку, калі ...
Сочинение Янка Купала - драматург. Трагікамедыя "Тутэйшыя": шлях да чы
Янкa Купала раскрыўся як тонкі, пранікнёны лірык, як майстар паэтычнага эпасу ў паэмах лірычнага і ліра-эпічнага характару і як выдатны драматург. Зварот да драматургіі, відаць, дапамог яму канкрэтыза...
Сочинение Вобразы Сымона і Лявона Зяблікаў у драме Янкі Купалы "Раскід
У драме «Раскіданае гаяздо» Янка Купала зна-ёміць нас з жыццём беларускай вёскі напярэ-дадні першай рускай рэвалюцьгі 1905 года. Жыц-цё было цяжкім і гаротным, бо капіталістычныя адносіны, якія нарадж...
Сочинение па твору Янкi Купалы Паулiнка.
“Паулiнка” – гэта сацыяльна-батывая камедыя. Асноyны канфлiкт п’есы грунтуецца на сутыкненнi дэмакратычнай моладзi з носьбiтамi старога укладу жыцця.Гэты канфлiкт адметны тым, што гэта не канфлiкт “ба...
Сочинение Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага у камедыі Янкі Купалы "Па
Паўлінка і пан Быкоўскі з'яўляюцца цэнтральнымі вобразамі камедыі "Паўлінка". Увесь сюжэт п'есы бу-дуецца на супрацьпастаўленні і супрацьстаянні гэтых двух герояў. Такі прыём дазволіў аўтару стварыць ...
Сочинение Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Тарасова доля". Паказ трагiч
У паэме "Тарасава доля" паэт выяуляе глыбокую любасць да братняга украiнскага народа i яго кабзара. У творы такога тыпу легка збiцца на просты пераказ бiяграфii, але з Купалам гэтага не здарылася. Воб...
Сочинение Асноуныя матывы i вобразы дакастрычнiцкай творчасцi Янкi Куп
Я.Купала — выдатны паэт-лiрык. Лiрыка займае галоунае месца у яго творчасцi. У ёй выказаны патрабаванне працоуных мас, думы аб свабодзе народа, любоу да Радзiмы, цяжкая народная доля, гарачы пратэст с...
Сочинение Месца i назначэнне жаночых вобразау у трылогii Якуба Коласа
Вобраз народа у лiрыцы Я.К. непарыуна звязаны з вобразам роднага краю, маладой Беларусi. Абуджаная рэвалюцыйнымi падзеямi, яна смела крочыць насустрач новаму жыццю. Радзiма яго зняволена. I таму любоу...
Сочинение Тэмы i вобразы лiрiкi Янкi Купалы паслякастрычнiцкага часу.
Вялiкая Кастр. сац. рэвал. прынесла у паэзiю Янкi Купалы новыя матывы i вобразы. Першая кнiга Я.К., выдадзеная у савец. час, — "Спадчына"(1922). Кнiга адкрываецца вершам "Спадчына". Верш, напiсаны у ч...
Сочинение Тэма паэта i паэзii у творчасцi Янкi Купалы. Дэмакратызм i н
Кожны вялiкi мастак не можа не думаць пра свае месца у жыццi i барацьбе народа. Многа напiсана творау, у якiх малюецца вобраз паэта. Не раз задумавауся над сваёй творчасцю Я.К. Былi яго думы невяселыя...
Сочинение Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароуна". Сутнасць канфлi
Творчасць Я.Купалы непарыуна звязана з фальклорам. Паэт глыбока ведау не толькi жыццё народа, але i яго вусную паэзiю. Ён любiу народныя песнi i казкi, у якiх выяуляецца мудрасць народа. Вывучаючы фал...
Сочинение Паказ у драме Янкi Купалы "Расiданае гняздо" пошуку героямi
У драме паказана разарэнне i збядненне працоунага беларускага сялянства. Гэты твор аб рэвалюцыйных iмкненнях беларускага народа аб яго сацыяльных i нацыянхы спадзяваннях. Тэма "Раскiданага гнязда” узя...
Сочинение Майстэрства Янкі Купалы - Драматурга.
Самая першая рыса майстэрства любой п'есы заключаецца ва ўмельстве аўтара выбраць спецыфічны, востры канфлікт, правесці яго паслядоўна з пачатку і да канца, так, каб ён запомніўся нам, чытачам і гледа...
Сочинение Тэма мастака і мастацтва ў паэме Янка Купалы "Курган".
Кожны сапраўдны паэт усёй сваёй творчасцю служыць высокім ідэалам мастацтва, якія для яго не штосьці абстрактнае, надуманае, а сродак раскрыцця перад чытачом уласных эстэтычных і маральных пераканання...
Сочинение Вобраз Сымона ў драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо".
Кончылася вечнае начаванне,і світанне агністае пачынаецца на зямліад краю да краю, ад мора да мора!Я. КупалаДрама "Раскіданае гняздо" напісана Я. Купалам у 1913 г. на аснове фактаў з сям'і дзеда Ануфр...
Сочинение Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага ў камедыі Янкі Купалы "Па
Паўлінка і пан Быкоўскі з'яўляюцца цэнтральнымі вобразамі камедыі "Паўлінка". Увесь сюжэт п'есы будуецца на супрацьпастаўленні і супрацьстаянні гэтых двух герояў. Такі прыём дазволіў аўтару стварыць н...
Сочинение Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнаг
Ад прадзедаў спакон вякоўМне засталася спадчына;Паміж сваіх і чужакоўЯна мне ласкай матчынай.Я. КупалаТэма Беларусі з'яўляецца асноўнай у творчасці Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. ...
Сочинение Тутэйшыя ў аднаіменнай камедыі Янкі Купалы.
Слова "тутэйшы" ў тлумачальным слоўніку прыводзіцца са значэннем "мясцовы, не прыезджы". Я. Купала ў вершы "Тутэйшы" (1913 г.) ужывае гэта слова з асуджальна-іранічным адценнем. Тутэйшы — гэта чалавек...
Сочинение Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы. *
Я адплаціў народу,Чым моц мая магла:Зваў з путаў на свабоду,Зваў з цемры да святла.Я. КупалаПрактычна ў кожнага паэта і пісьменніка ёсць творы, у якіх выяўляюцца іх погляды на прызначэнне мастака і ма...
Характарыстыка Машэкі "Магіла льва" Янка Купала
Я прачытаў твор Янкі Купалы "Магіла Льва". Гэты твор мне вельмі падабаўся. Каб напісаць твор, Янка Купала выкарыстоўвае народнае паданне паходжання гораду. Галоўным героям твора быў Машэка, дзеля...