Сочинение ВОБРАЗ СЫМОНА Ў ПАЭМЕ ЯКУБА КОЛАСА «СЫМОН-МУЗЫКА»
Паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка» — адзін з найлепшых класічных твораў беларус-кай літаратуры. Яна ўслаўляе таленавітасць бе-ларускага народа. Праз вобраз Сымона, на долю якога з самага пачатку выпалі...
Сочинение «НОВАЯ ЗЯМЛЯ» — ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ ЖЫЦЦЯ БЕЛАРУСКАГА СЯЛЯНСТВА Ў Д
Не выпадкова паэму *Новая зямля» лічаць энцыклапедыяй сялянскага жыцця. У гэтым творы, як ні ў якім іншым, вельмі падрабязна і па-мастацку апісаны побыт беларускага селя-ніна: яго гаспадарка, праца, з...
Сочинение ПАЭМА ЯКУБА КОЛАСА «СЫМОН-МУЗЫК
Паэма «Сымон-музыка» — другі па велічьгні і значнасці пасля «Новай зямлЬ паэтычны твор Якуба Коласа. Пісаць яе аўтар пачаў яшчэ раней «Новую зямлю», як толькі выйшаў з турмы, ды трапіў за ўдзел у наст...
Сочинение ПЕЙЗАЖНАЯ ЛІРЫКА ЯКУБА КОЛАСА
Якуб Колас — сусветна вядомы майстар пей-зажнай лірыкі. Яго пранікнёныя, напоўненыя ўлюбёнасцю ў знаёмыя з дзяцінства мясціны, у хараство роднага краю радкі з паэмы «Новая зямля» «Мой родны кут, як ты...
Сочинение ВОБРАЗ РОДНАГА КРАЮ, МАЛЮНКІ БЕЛАРУСКАЙ ПРЫРОДЫ Ў ПАЭМЕ Я.КО
Ёсць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыццё і яго глыбокі сэнс і хараство — чалавек і прырода... Прырода — найцікавейшая кніга, якая разгорнута прад вачыма кож-нага з нас... Чытаць гэту кнігу, у...
Сочинение ДУХОЎНЫ СВЕТ, МАРАЛЬНАЯ ВЫСАКАРОДНАСЦЬ АНДРЭЯ ЛАБАНОВІЧА 3 Т
Творчасць Якуба Коласа займае адно з га-лоўных месцаў у беларускай літаратуры і з'яў-ляецца мастацкім летапісам жыцця беларус-кага народа ў перадрэвалюцыйны час. Тэма становішча абяздоленага беларуска...
Сочинение ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ Ў ТРЫЛОГІІ ЯКУБА КОЛАСА «НА РОСТАНЯХ»
Галоўны герой твора — малады вясковы на-стаўнік Андрэй Лабановіч — вобраз выразна аўтабіяграфічны. Я. Колас прызнаецца: «Лабановіч — мой двайнік. Выдуманага ў яго па-водзінах і характары нічога няма»....
Сочинение НАРОД У ТРЫЛОГП Я. КОЛАСА «НА РОСТАНЯХ»
Над гэтым вялікім эпічным творам аўтар пра-цаваў больш за трыццаць год. Шсьменнік I. На-вуменка так ацаніў маштабнасць адлюстраван-ня рэчаіснасці ў трылогіі: «Трылогія «На ростанях» — твор з незвычайн...
Сочинение ДУХОЎНЫ СВЕТ, МАРАЛЬНАЯ ВЫСАКАРОДНАСЦЬ АНДРЭЯ ЛАБАНОВІЧА (тр
Сотні новых, шчаслівых дарог Рассцілае жыццё прад табою. Я.Колас Трыдогія "На ростанях" — самы буйны твор Якуба Коласа. Прачытаўшы назву твора, адразу ўяўляеш по-стаць вандроўніка, які стаіць на перак...
Сочинение Народ у трылогii Якуба Коласа "На ростанях". Iдэйна-мастацка
Усей сiстэмай вобразоу Якуб Колас (Я.К.) пераконвае нас у тым, што кожны чалавек павiнен жыць адным жыццем са сваiм народам, што адрыу азначае страту чалавечых якасцей. У простых людзей Лабановiч знах...
Сочинение Карцiны роднай прыроды у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
"Новая зямля” -- энцыклапедыя беларскай прыроды. Прырода у паэме адухоулена i быццам жыве сваiм жыццём. Прырода -- месца працы i адпачынку любiмых герояу Я.Коласа. Паэт вельМi любiу лес, ведау адмедна...
Сочинение Паказ духоунага багацця працоунага чалавека у паэме Якуба Ко
Мiхал — тыповы прадстаунiк сялянства, якое ва умовах царiзму цярпела буржуазна-палiтычны i чыноунiцкi гнёт. Малазямеле прымушае яго iсцi на сплау лесу, на службу да князя Радзiвiла. Але праца леснiка ...
Сочинение Паэма "Новая зямля”-- мастацкая энцыклапедыя жыцця беларуска
№ 1.“Новую зямлю” Я.Коласа справядлiва называюць энцыклапедыяй жыцця бел. сялянства конца XIX- i пачатку XX ст. i невыпадкова. Паэма -- вялiкi эпiчны твор аб гiстарычным лёсе бел. сялянства i пошуках ...
Сочинение Вобраз Лабаноiча у трылогii Я.Коласа "На росстанях". Духоуны
№ 1.Я.Колас сутыкае свайго героя з рознымi людзьмi, ставiць у розныя сiтуацыi, раскрываючы яго характар, духоуны свет, маральную высакароднасць. Ужо на першых старонках трылогii чытаем пра спрэчку Лаб...
Сочинение Асноуныя матывы i вобразы дарэвалюцыйнай лiрыкi Якуба Колоса
Лiрыка Якуба Коласа багатя i разнастайная па ахопу жыццёвых з'яу, па выяуленню чалавечых пачуццяу. Гэта шчырая i праудзiвая песня аб народзе, яго жыццi i працы, думках i жаданнях. Разам з тым гэта ува...
Сочинение Месца i назначэнне жаночых вобразау у трылогii Якуба Коласа
Узаемаадносiны Лабановiча i Ядвiсi, дачкi падлоучага Баранкевiча, адносяцца да лiку лепшых любоуных старонак беларускай прозы.Можна сказаць, што, прыехаушы настаунiчаць, Лабановiч жыве прадчуваннем ка...
Сочинение Асноўныя матывы і вобразы дарэвалюцыйнай лірыкі Якуба Коласа
Не пытайце, не прасецеСветлых песень у мяне,Бо, як песню заспяваю,Жаль вам душу скалыхне.Нешчасліва наша доля:Нам нічога не дала.Не шукайце кветак ў полі,Бо вясна к нам не прыйшла.Я. Колас Творчасць Я...
Сочинение Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" - энцыклапедыя жыцця белару
Энцыклапедыяй называюць навуковае даведачнае выданне ў выглядзе слоўніка, дзе звычайна даюцца асноўныя звесткі па ўсіх або па асобных галінах ведаў. "Новую зямлю" Я. Коласа справядліва называюць энцык...
Сочинение Жыццёвая дарога Міхала (паэма Якуба Коласа "Новая зямля").
... Маё апавяданнеЖыцця адбітак, разважанне.Нязжыты след прасцяцкай долі,Адвечны водгук праўды, волі.Я. КоласПаэма Я. Коласа "Новая зямля" — вяршыня паэтычнага майстэрства песняра. Працаваў над ёй аўт...
Сочинение Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Адным з прыцягальных і захапляльных вобразаў паэмы "Новая зямля" з'яўляецца вобраз дзядзькі Антося. Дзядзька Антось — увасабленне сілы і таленту простых людзей з народа. Вызначальнымі яго рысамі з'яўл...
Сочинение Незабыўны свет маленства (дзеці ў "Новай зямлі" Якуба Коласа
Вобразам дзяцей у паэме Якуба Коласа "Новая зямля" ўдзяляецца значная ўвага. Разам з вобразам дзядзькі яны ўтвараюць непарыўнае, арганічнае адзінства. Я. Колас з вялікім майстэрствам апавядае аб гульн...
Сочинение Карціны прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Паэму Я. Коласа "Новая зямля" часта называюць энцыклапедыяй сялянскага жыцця. Аднак яе можна назваць і паэтычным гімнам прыродзе, паэтычным календаром прыроды, энцыклапедыяй беларускай прыроды. Якую б...
Сочинение Беларускі Музыка-Арфей (па паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка"
Паэма "Сымон-музыка" ў творчасці Якуба Коласа займае адметнае месца. Яна, як і многія іншыя творы беларускіх пісьменнікаў ("Курган" Я. Купалы, "Люцыян Таполя" М. Танка, "Сады вятроў" Я. Пушчы) прысвеч...
Сочинение Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (тр
Сотні новых, шчаслівых дарогРассцілае жыццё прад табою.Я. КоласТрылогія "На ростанях" — самы буйны твор Якуба Коласа. Прачытаўшы назву твора, адразу ўяўляеш постаць вандроўніка, які стаіць на перакрыж...
Сочинение Сяляне-палешукі і інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На р
Новым крокам на шляху станаўлення беларускай прозы стала трылогія Я. Коласа "На ростанях". Гэта першы твор нацыянальнай прозы, у якім адлюстроўваецца жыццё беларускага народа і інтэлігенцыі на пачатку...
Сочинение "Казкі жыцця" людскога... (алегарычныя апавяданні Якуба Кола
Значнае месца ў творчасці Якуба Коласа займаюць алегарычныя апавяданні "Казкі жыцця". Яны пашырылі ідэйна-тэматычныя і жанравыя межы беларускай прозы, бо скандэнсавалі ў сабе алегарычнасць і філасофск...
Сочинение Пошукі маладым пакаленнем рэальных шляхоў вызвалення бацькаў
Драма «Раскіданае гняздо» напісана ў 1913 годзе. У яе аснову пакладзены факты з жыцця сям'і дзеда Ануфрыя, у якога князь Радзівіл адабраў зямлю і хату. Асэнсоўваючы сямейную трагедыю як агульнанарод-н...
Сочинение Матывы трагізму ў драматычных паэмах Янкі Купалы "Адвечная п
У драматычных паэмах Янкі Купалы "Адвечная песня" і "Сон на кургане" ў найболып канцэнтраваным вы-глядзе выявіліся элементы трагічнага: трагедыя духоўна актыўнай і крытычна думаючай асобы, адчужэнне п...