Сочинение Паэма Ф. Багушэвіча “Кепска будзе”.
Асаблівае месца ў творчасці Ф. Багушэвіча займае паэма “Кепска будзе!”—самы буйны яго паэтычны твор.Гэта твор аб жыцці народа ў тагачаснай Беларусі, аб яго невымерных пакутах і няшчасці.Аснову сюжэта ...
Сочинение Водгук на паэму Ф. Багушэвіча "Кепска будзе!"
Паэма Францішка Багушэвіча "Кепска будзе!" - самы буйны паэтычны твор пісьменніка, які праўдзіва расказвае аб жыцці народаў Расіі і Беларусі, аб цяжкай долі прыгонных сялян. Паэма вельмі цікавая, ад-м...
Сочинение Ідэя нацыянальвага адраджэвня ў прад-мовах да зборнікаў верш
Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!Ф. Багушэвіч.Францішак Багушэвіч пакінуў нам у спадчыну дзве кніжкі вершаў- "Дудку беларускую" і "Смык беларускі" і ўсяго некалькі алавяданняў. Аста...
Сочинение АСНОЎНЫЯ ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ Ў ТВОРАХ Ф. БАГУШЭВІЧА
Творчасць кожнага аўтара сутучна а часам. V ёй адлюстроўваюцца праблемы, якія хвалю-юць аўтара, яго мары і спадзяванні.Творчасць Францішка Багушэвіча прыпадае на другую палову дзевятнаццатага стагоддз...
Сочинение ПАЭМА Ф. БАГУШЭВІЧА «КЕПСКА БУДЗЕ!»
Самым вялікім па памеры вершаваным творам Ф. Багушэвіча з'яўляецца паэма «Кепска будзе!» Твор напісаны ў паслярэформенны час і адлюст-роўвае жыццё бяднейшай часткі тагачаснай вёскі, жыццё бязрадаснае ...
Сочинение Водгук на паэму Ф. Багушэвіча «Кепека будзе!»
Паэма Францішка Багушэвіча «Кепска будзе!» — самы буйны паэтычны твор пісьменніка, які праўдзіва расказвае аб жыцці народаў Расіі і Беларусі, аб цяжкай долі прыгонных сялян. Паэма вельмі цікавая, ад-м...
Сочинение Тэматыка i асноуныя вобразы творчасцi Францiшка Багушэвiча.
Францiшак Багушэвiч (Ф.Б.) нарадзiуся 9 сакавiка 1840г. у фальварку Свiраны, непадалеку ад Вiльнi, у шляхецкай сям’i. У 1846 г. Багушэвiчы пераехалi на Ашменчiчыну у фальварак Кушмены. Атрымаушы перша...
Сочинение Разуменне Францыскам Багушэвiчам ролi мастацтва у жыццi наро
Аб ролi мастацтва у жыццi народа Б. выказау свае думкI у зборнiках "Дудка беларуская", "Смык беларускi". Кожны са сборнiкау -- асабiстая старонка у жыццi i творчасцi паэта, асобная мастацкая з'ява. Са...
Сочинение Жыццёвы шлях Аліндаркі - адлюстраванне лёгкай долі працоўнаг
Тут, здаецца, i сканаў бы, За свабоду жыццё б даў бы.Ф. БагушэвiчФ. Багушэвiчу было добра вядома цяжкае жыццё сялянства, якое задыхалася ад беззямелля, цярпела нястачы. У паэме "Кепска будзе!" паэт па...