Сочинение ПРАБЛЕМА НАРОДНАГА ТАЛЕНТУ Ў ПАЭМЕ МАКСІМА ТАНКА «ЛЮЦЫЯН ТАП
Тэма народнага таленту характэрна як для фальклору, так і для мастацкай літаратуры. У вобразах песняроў, музыкаў, мастакоў увасоб-лены таленавітасць беларускага народа, яго прага да свабоды. Беларуска...
Сочинение ТЭМА НАРОДНАГА МАСТАЦТВА Ў ПАЭМЕ МАКСША ТАНКА «ЛЮЦЫЯН ТАПОЛЯ
У беларускай літаратуры, як і ў беларускім фальклоры, створана шмат вобразаў таленаві-тых людзей з народа. Усе яны авеяны народнай любоўю, гонарам і славай. Гэта і гусляр з паэмы Янкі Купалы «Гусляр»,...
Сочинение АСАБЛІВАСЦІ ЛІРЫКІ МАКСІМА ТАНКА
Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнасцю тэм, вобразаў, форм, творчым засваеннем на-цыянальнай паэтычнай традыцыі і наватар-ствам. I ўсё ж галоўная тэма, якая праходзіць праз усю творчасць М. Танка...
Сочинение Iдэйны змест паэмы Максiма Танка "Люцыян Таполя". Праблема м
Эпоха адраджэння -- час, калi прагрэс. сiлы Заходняй Русi вялi барацьбу супраць польскiх феадалау, каталiцкай царквы за далучэнне да маскоускай дзяржавы, за нацыянальную самабытнасць, за вызваленне ад...
Сочинение Тэматыка, гуманiстычныя i агульначелавечыя матывы у творчасц
Змрочная i суровая заходне-беларуская рэчаiснасць, мужная барацьба беларускага народа супраць прыгнятальнiку вызначыла змест танкаускай паэзii да 1939г. М.Т. успамiнае, што яго творчасць з самага пача...