Сочинения НЯБЕСНАЯ ЗАСТУПНІЦА БЕЛАРУСІ ЕФРАСІННЯ ПОЛАЦКАЯ
У дванаццатым стагоддзі на полацкай зямлі жыла жанчына, імя і дзейнасць якой вякі да-неслі да нас. Звалі яе Ефрасіння Полацкая.Імя Ефрасіння дзяўчыне далі ў час хрыш-чэння. А да гэтага звалі Прадслава...
Сочинения Мова – духоўны скарб народа
"Народ выражае сябе найпаўней i найдакладней у мове сваей. - пісаў у XIX ст. вядомы pycкi лінгвіст І. Сразнеўскі, - Народ i мову нельга ўявіць адно без аднаго". Калі грамадства параўнаць з жывым арган...
Сочинения Родная мова і яе значэнне.
Хто езьдзіў па чужых краях,той,напэўна прыкмеціў,што там усе людзі гавораць адною моваю.Німа там розьніцы ў гаворцы.Сяляне і работнікі,папы і чыноўнікі,паны і купцы ў крамах-усе гавораць аднака:у Фран...
Сочинения «СЛОВА ПРА ПАХОД ІГАРАВЫ» — ПАЭТЫЧНЫ ПОМНІК РУСКАГА, БЕЛАРУС
У канцы дванаццатага — пачатку трынацца-тага стагоддзя на тэрыторыі Кіеўскай Русі было неспакойна: зямля стагнала ад міжусобных войн. Справа ў тым, што з развіццём прамыс-ловасці, з ростам гарадоў ста...
Сочинения Дзяды - вытокі кожнага народа.
Продкамi не грэбуйце нiколi,Бо яны жыццём сваiм, крывёюЗдабывалi i зямлю, i волю.Э. ВаласевiчДзень памяцi продкаў у народзе называюць дзядамi. Гэты народны памiнальны абрад паходзiць ад дахрысцiянскаг...
Сочинения ПОДЗВІГ I ТРАГЕДЫЯ Ф. СКАРЫНЫ
...Як ад нараджэння звяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць ямы ' свае; птушкі, што лятагоць у па-ветры, ведаюць гнёзды свае; рыбы, што плаваюць па моры і ў рэках, чуюць віры свае; пчолы і тым па-добныя...
Сочинения Постаці далёкай мінуўшчыны.
Новы дзень прыйдзе, i новыя людзiБудуць пачатую думку снаваць.Янка КупалаПраз смуту стагоддзяў, з пажаўцелых старонак летапiсаў паўстаюць перад намi велiчныя постацi сыноў i дачок беларускага народа, ...
Сочинения Сучасная беларуская проза
Сучасная беларуская проза жыве клопатамі пра час, народны лёс, які праламляецца ў лёсе асобных людзей. Яна вызначаецца пільнай ўвагай да асобы чалавека і штодзённых праяў жыцця. Рэальныя здабыткі суча...
Сочинения СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ
I. Беларуская паэзiя на працягу гадоу Сучасная бел паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоу. Вялiкi уплыу на яе развiцце аказау грамадска-сацыяльны уздым, дзякуючы якому узрасла увага да чалавека, як асоб...
Сочинения ПАГАНСКІ СВЕТАПОГЛЯД І НАТУРФІЛАСОФІЯ
Уступ Міфалогія з’яўляецца адной з найважнейшых крыніц мастацтва. Вобразы міфалагічных істотаў служылі крыніцай натхнення для мастакоў і літаратараў сусветнай кулітуры. Паўстаюць яны і старонках твора...
Сочинения ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
Старая лiтаратура 10-15 векУсю нашу лiтаратуру можна падзялiць на старую (да канца 18-га веку) i новую (ад пачатку 19-га веку да астатняга часу). Старая лiтаратура мела y сваiм развiццi чатыры важнейш...
Сочинения ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
Старая лiтаратура 10-15 векУсю нашу лiтаратуру можна падзялiць на старую (да канца 18-га веку) i новую (ад пачатку 19-га веку да астатняга часу). Старая лiтаратура мела y сваiм развiццi чатыры важнейш...
Сочинения БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
Мы спасцiгаем у лiтаратуры дух часу, з яе мы чэрпаем заканамернасi руху, праблемы развцця, даведваемся, чым жыў i жыве народ, пазнаём яго менталiтэт. Асноўныя пружыны руху часу i грамадства так сплеце...
Сочинения ВОБРАЗ БЕЛАРУСІ І БЕЛАРУСАЎ У ПОЛЬСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 1945-1991
Мемуарная літаратура сама па сабе не з'яўляецца аб'ектыўнаю крыніцай гістарычных доследаў і не можа даць поўнае праўды пра з'яву або краіну, бо ў ёй пераважаюць суб'ектыўныя ацэнкі. Тым не менш, пакол...
Сочинения Францыск Скарына i Мiкола Гусоускi -- выдатныя прадстаунiкi
Кiпучая i разнастайная дзейнасць Францыска Скарыны мела выключнае значэнне у развiццi беларускай культуры. Ён (Ф.С.) нарадзiуся у Полацку у 1490г. у сям'i купца. Першапачатковую адукацыю атрымау дома,...
Сочинения Сучасная беларуская проза, яе тэматыка, асноуныя героi на пр
Агульна прынята лiчыць, што сучасны перыяд развiцця усей савецкай, у тым лiку i нцыянальнай лiтаратуры, пачынаецца з сярэдз. 50-х гадоу. У гэты час з'яуляюцца такiя творы, якiя вызначаюцца увагай пiсь...
Сочинения Сучасная беларуская драматургiя, яе тэматыка, асаблiвасцi на
Драматургiя -- гэта больш складаны род лiтаратуры. Ён паспяхова пераадольвае на сваiм шляху цяжкасцi як аб'ектыуныя, так i суб'ектыуныя. Сучасная драматургiя, як i паэзiя, проза вызначаецца багаццем ж...
Сочинения Тэма Вялiкай Айчынна вайны у сучаснаснай беларускай прозе на
Тэма Вялiкай Айчыйнай вайны, да якой звяртаюцца пiсьменнiкi як старэйшага, так i малодшага пакаленняу, стала вызначальнай для сучаснай беларускай лiтаратуры.Ад iмя пакалення, чые юнацтва прыпала на га...
Сочинения Тэма гiстарычнага мiнулага у сучснай беларускай прозе на пры
Пачынаючы з другой паловы 50-х гадоу абвастрыла ся увага лiтаратурыры i мастацтва да мiнулага; прычына гэтаму -- жаданне пiсьменнiкау глыбей зведаць гiсторыю свайго народа, каб менш сказаць пра сучасн...
Сочинения Сучасная беларуская паэзiя, яе тэмы i вобразы на прыкладзе т
Суч. бел паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоу. Вялiкi уплыу на яе развiцце аказау грамадска-сацыяльны уздым, дзякуючы якому узрасла увага да чалавека, як асобы, як стваральнiка матэр. i духоуных кашто...
Сочинения Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароуна". Сутнасць канфлi
Творчасць Я.Купалы непарыуна звязана з фальклорам. Паэт глыбока ведау не толькi жыццё народа, але i яго вусную паэзiю. Ён любiу народныя песнi i казкi, у якiх выяуляецца мудрасць народа. Вывучаючы фал...
Сочинения Паказ у драме Янкi Купалы "Расiданае гняздо” пошуку героямi
У драме паказана разарэнне i збядненне працоунага беларускага сялянства. Гэты твор аб рэвалюцыйных iмкненнях беларускага народа аб яго сацыяльных i нацыянхы спадзяваннях. Тэма "Раскiданага гнязда” узя...
Сочинения МАЙСТЭРСТВА ЯНКІ КУПАЛЫ-ДРАМАТУРГА
Самая першая рыса майстэрства любой п'есы заключаецца ва ўмельстве аўтара выбраць спецыфічны, востры канфлікт, правесці яго паслядоўна з пачатку і да канца, так, каб ён запомніўся нам, чытачам і гледа...
Сочинения Палемічная літаратура (канец ХVI - пачатак XVII ст.).
Да палемiчнай лiтаратуры адносяцца памфлеты, звароты, адкрытыя лiсты, трактаты, адозвы i iншыя вiды творчасцi, тэматычна звязаныя з актывiзацыяй палемiкi вакол пытання пра аб'яднанне царквы i касцёла ...
Сочинения Паэзія вогненных гадоў
Паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны характарызуецца высокім і напружаным гучаннем, тонкім сплавам палымянай публіцыстычнасці, грамадзянскай страснасці і спавядальнасці. Увесь свой талент і паэтычныя...