Сочинения Паэма Вікенція Равінскага "Энеіда навыварат".
Доўгi час паэма "Энеiда навыварат" лiчылася ананiмнай. Сёння шматгадовыя спрэчкi наконт яе аўтарства лiтаратуразнаўцы (услед за вядомым даследчыкам Г. Кiсялёвым) вырашаюць на карысць Вiкенцiя Равiнска...
Сочинения Мастацкія асаблівасці паэмы "Энеіда на-выварат".
"Энеіда навыварат" была напісана ў канцы дзесятых гадоў дзевятнаццатага стагоддзя. На такую думку наводзіць наступнае параўнанне ў творы: пасля пагроз Нептуна вятры ўцякаюць з мора, "як ад Кутуза Бана...
Сочинения ПАЭМА «ЭНЕІДА НАВЫВАРАТ» — МАСТАЦКАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ СУЧАСНАСЦ
Паэма «Энеіда навыварат» носіць ярка выра-жаны парадыйны характар. Яна ў лёгкай жар-таўлівай форме пераказвае сусветна вядомы ан-тычны міф аб тым, як адзін з герояў Траянскай вайны Эней — сын багіні к...